SAP FI – Mali Yıl Sonu İşlemleri Nasıl Yapılır?Okuma süresi 12 dakika

Merhabalar,

Bu yazımızda, sizlere yıl sonu hesap kapanışlarının nasıl yapılacağını anlatacağım.


ANA HESAP BAKİYE DEVİRLERİ

SAP’de mevcut yıl kapatılmadan bir sonraki yıla kayıt yapılabilmesi mümkündür. Bunun için bir kapanış (mevcut yıl) ve bir açılış (bir sonraki yıl) kaydının sistemde olması gerekmektedir.
Ancak yeni mali yılda hesap bakiyelerinin doğru görünebilmesi için bakiye devri programlarının çalıştırılması gerekmektedir.
Bakiye devirlerinin bir sonraki yıl için bir kere çalıştırılması yeterlidir. Bu çalıştırılma işlemi yeni yıla takvim günü olarak geçildikten sonra yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu işlemin gelir tablosu ve bilanço kapanış işlemlerinden önce yapılması gerekmektedir.

Bakiye devri için aşağıdaki menü ve menü yolu kullanabilir.
İşlem Kodu : F.16 / FAGLGVTR
Menü Yolu : Mali İşlemler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.16-Bakiye Devri veya FAGLGVTR -Bakiye Devri (yeni)

Bakiye devir programında defter, şirket kodu ve bakiye devri yapılacak mali yıl girilir. Bakiye devir işlemi kontrol amaçlı öncelikle “Deneme Çalıştırması” yapılır. Ardından bir sorun görünmemesi durumunda gerçek çalıştırma işlemi yapılır.

F.16 Ekran Görüntüsü


FAGLGVTR Ekran Görüntüsü


MÜŞTERİ VE SATICILAR BAKİYE DEVRİ

İşlem Kodu : F.07
Menü Yolu : Mali İşler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir/Düzenli İşlemler Kapanış/Devret/F.07 – Bakiye Devri

Müşteri ve Satıcı bakiyelerinin devri aşağıdaki mantıkta yapılır.

Bilanço, müşteri ve satıcı hesapları : Bu hesapların bakiye devri yine aynı hesaba yapılır.

Kar ve Zarar Hesapları : Bu hesapların bakiye devri Devreden kar zarar hesabına yapılır. Kar/zarar hesaplarının bakiyesi sıfırlanır. Bakiyeler sadece ulusal para birimi cinsinden devredilir.

FI YIL SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

Mali Muhasebe yıl sonu işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

ANA HESAP BAKİYELERİNİN YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Yıl sonlarında Mali tabloları hazırlamadan önce yabancı para cinsinden kaydedilmiş olan bilanço hesapları yıl sonu değerlenmelidir.

AÇIK KALEMLERİN YABANCI PARA DEĞERLEMESİ

Yıl sonu kapanış işlemlerinden önce açık kalem yönetimiyle yönetilen hesaplara yabancı para cinsinden kaydedilmiş açık kalemler değerlenmelidir.

Açık kalem değerlemesinin bakiye değerlemesinden farkı, hesabın bakiyesi yerine her bir açık kalemin ayrı ayrı değerlemeye tabi tutulmasıdır. Ancak değerleme sonucu hesap kodu ve para birimi bazında gruplanarak toplu olarak ilgili değerleme hesaplarına kaydedilir.


DURAN VARLIK KAPANIŞI

AFAB işlem kodu 12.Aya ait amortisman kaydı yapılmış olmalıdır.
AJAB işlem kodu art alanda gerçek yürütülerek ilgili Mali yıl kapatılmalıdır.
AJRW işlem kodu art alanda gerçek yürütülerek yeni Mali yıl açılır.

MALİYET MUHASEBESİ HESAPLARININ KAPANIŞI

Yıl sonlarında tüm maliyet hesaplarının kapanışı yapılır. Bu işlemin amacı maliyet hesaplarındaki tutarları sıfırlayarak gelir tablosu hesaplarına aktarmaktır.

SAP sisteminde maliyet muhasebesi hesaplarının kapanışı 2 farklı yoldan yapılabilmektedir.

1.ADIM :

Yansıtma hesapları ile gelir tablosu hesapları arasında transfer kaydı yapılır. Yansıtma kaydına örnek olarak 77* hesap sınıfındaki tüm hesapların bakiyesi mizan(F.08) veya bakiye raporundan (FS10N) alınır. F-02 veya FB50 işlem kodlarında manuel olarak toplam bakiye 77* sınıfına ait olan yansıtma hesabı 771’i hesaba alacak. Bu sınıfa ait gelir tablosu hesabı olan 632’li hesap kullanılarak Borç kayıt edilir. Tüm 7’li hesap sınıfları bu şekilde tek tek yansıtma kayıtları yapılabildiği gibi tek kayıtta da yapılabilir.

Dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış için 2 adet belge türü tanımlanır. Şirket bağımsız olarak ZA(Açılış Belge Türü) – ZK (Kapanış Belge Türü) belge türleri tanımlı olabilir. Şirketten şirkete belge türleri tanımları değişkenlik gösterir. Akabinde f-02 ve fb50 işlem kodlarından kayıt ve belge tarihi 31.12.2016 dönem 13 ve kapanış işlemleri için tanımlanan ZK belge türü kullanılarak yapılır.

2.ADIM :

Tüm 7’li hesapların kapanışı FTRCL programı vasıtası ile yapılır. Bu programın amacı gider hesapları ile yansıtma hesaplarını kendi için kapatmaktır.
Maliyet hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu yada menü yolu izlenir.

İşlem Kodu : FTRCL

Ekranda hesap planı, tüm 7’li hesap grubu aralığı, şirket kodu kapatılacak Mali Yıl girilir.


Kayıt Olanıklı butonuna basılır ve aşağıdaki örnekte gösterilen uygun değerler girilir.

Belge Tarihi ve Kayıt Tarihi : Kapanış yapılacak Mali Yıl sonu tarihi girilir.
Kayıt Dönemi : Kapanış İşlemleri için kullanılan özel dönemlerde 13. Dönem girilir.
Belge Türü : Kapanış işlemleri için belirlenen belge türü girilir.
Kayıt Anahtarı : Ana hesaplar kullanılan Borç için 40 ve Alacak için 50 girilir.
Vergi Göstergeleri : Vergi göstergesi zorunlu olan hesaplar için V0 ve A0 girilir.
Masraf Yeri : Kapanış işlemleri için genellikle bir dummy masraf yeri kullanılır.
Geçici Ara Hesap : Bilanço kapanış işlemlerinde kullanılan ara hesap bu alanda girilir.
Kapanış Dokümanları İçin Metin : Kapanış belgeleri için açıklama yazılır.
Toplu Girdi Oturumu Oluştur : İşlem yürütüldüğünde SM35 Batch oluşması için kullanılır.

Tüm bilgiler girildikten sonra işlem yürütülür.


Gelen listede şirket koduna ait 7’li hesapların bakiyesi sıfır olmalıdır. Sıfır olmayan hesaplar için yansıtma kayıtları yapılmalıdır.
Gelen listedeki tüm hesaplar seçilerek KAPANIŞ butonuna basılır.

Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 7 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.

GELİR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI

Gelir tablosu hesapları kapanışı da iki adımda yapılır.

1.ADIM :
Gelir tablosu ve bilanço hesap kapanışı için tasarlanan F_TR_01 işlem kodu tüm gelir tablosuna ait hesapların bakiyesi borç alacak durumlarına göre 690* dönem net kar ve zarar hesabına aktarılır.

Gelir tablosu hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu kullanılabilir.

İşlem Kodu : F_TR_01

Ana hesap seçim ekranında hesap planı, kapatılacak gelir hesap aralığı ve şirket kodu girilir.
Ekranın alt kısmında bulunan alanda hesap seçim alanında gelir hesapları için E tipi seçilir.

Hesaplar sekmesinde gelir hesaplarının bakiyesinin taşınacağı kar ve zarar hesabı ile bilanço gelir ve bilanço kapanış işlemleri için kullanılacak Ara Hesap girilir.

Kayıtlar sekmesinde kapanış kayıtlarına ilişkin parametrelerinde kapanış belge türü ve kapanış yapılacak kayıt tarihi ile belge tarihi ve gelir hesaplarının kapanışında kullanılacak özel dönemlerden 14.dönem girilir.
Açılış kayıtlarına ilişkin Parametreler sekmesinde bilanço hesaplarında gerekli olan bu alan, gelir tablosu hesaplarının kapanış işleminde de doldurulmalıdır.

Ek Parametreler sekmesinde yukarıdaki alanlar doldurulur.
Gelir tablosu hesapların kapanışını tamamlamak için seçimler tabında Top.Girdi gerçek işlem çalıştırma alanı X ile doldurularak işlem yürütülür.


Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 6 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.


Bu işlem sonucunda gelir tablosu hesaplarındaki bakiye 6900000000 kar ve zarar hesabına aktarılması tamamlanır.
690 hesabı borç bakiyesi, alacak bakiyesinden fazla ise şirket zarar etmiştir. Alacak bakiyesi borç bakiyesinden fazla ise şirket kar etmiştir.

Dönem karı üzerinden hesaplanacak vergiler için aşağıdaki hesaplara kayıtlar manuel yapılır.
Dönem Net Karına ulaşmak için aşağıdaki hesaplara manuel kayıt yapılır.
Dönem Net Karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu hesapları kapatılmış olur.

BİLANÇO HESAPLARININ KAPANIŞI İÇİN ÖN HAZIRLIK

Bilanço hesaplarının kapanışı için aşağıdaki ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

1.KAPANIŞ İÇİN MÜŞTERİ VE SATICI HESAP GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Bilanço yıl sonu kapanış işlemlerinde sistem tüm muhasebe hesaplarına kapanış ve açılış kaydı atmaya çalışacaktır. Ancak mutabakat hesapları olarak kullandığımız satıcı ve müşteri özellikli hesaplara doğrudan kayıt atılamaz.

Kapanış işlemleri için bu mutabakat hesaplarına kayıt attırabilmek için tüm mutabakat hesapları müşteri özellikli hesaplar için müşteri kartı, satıcı özellikli hesaplar için de satıcı kartı açılmalıdır.

Müşteri mutabakat hesabı olanlar için müşteri kartı, satıcı mutabakat hesabı olanlar için satıcı kartı açılmalıdır.

Bu cari kartlar için kullanılan hesap gruplarına numara aralıklarını harici verip genelde ana hesap numaralarıyla aynı olması sağlanmaktadır.

2.TABKT TABLOSUNUN BAKIMI

Müşteri ve satıcı kapanış hesap grupları için müşteri/satıcı ana verisi oluşturulduktan sonra SM30 işlem kodundan TABKT tablosunun bakımı yapılmalıdır. Bu tabloda mutabakat hesabı olarak tanımlanmış muhasebe hesaplarının kapanış kayıtları için denk gelen müşteri ve satıcı kartları eşleştirilir.
TABKT tablosu SM30 menüsü üzerinden aşağıdaki gibi doldurulur. İstenilmesi durumunda, araç çubuğunda Yeni Girişer butonu vasıtası ile tanımlamalar yapılabilir.

BİLANÇO HESAPLARININ KAPANIŞI

Bilanço hesapları yıl sonu kapanışı ve bir sonraki yıl açılışı yapılır.
Gelir tablosu hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu kullanılır.

İşlem Kodu : F_TR_01


Ana Hesap seçim ekranında, hesap planı kapatılacak bilanço hesap aralığı ve şirket kodu girilir. Ekranın alt kısmında bulunan alanda hesap seçim alanında bilanço hesapları için P tipi seçilir.


Hesaplar sekmesinde aşağıdaki hesaplar tanımlanır.

Kayıtlar sekmesinin kapanış kayıtlarına ilişkin parametrelerinde kapanış belge türü, kapanış yapılacak kayıt tarihi ile belge tarihi ve gelir hesaplarının kapanışında kullanılacak özel dönemlerden 14.Dönem girilir.

Açılış kayıtlarına ilişkin Parametreler sekmesi bilanço hesaplarında gerekli olan bu alan geliş tablosu hesaplarının kapanış işleminde de doldurulmalıdır.

Ek Parametreler sekmesinde yukarıdaki alanlar doldurulur.

Bilanço tablosu, hesapların kapanışını tamamlamak için Seçimler sekmesinde Top.Girdi gerçek işlem clşt. alanını X ile işaretlemek gerekmektedir.

Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 6 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.

Sitemize destek olmak adına, lütfen ilgili konuların altına yorum yazarak beğendiğiniz içeriklerimizi sosyal medya hesaplarında paylaşınız. Ayrıca sitemiz üzerinde gösterilen reklamları ziyaret ederek sitemize destek verebilirsiniz.


Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
0 0 vote
Article Rating

SAP Eğitimi İçin Tavsiye

SAPUZMAN.COM Blog sitemiz, siz değerli ziyaretçilerimiz için EDUANKA  firması ile özel bir anlaşma yapmış bulunmaktadır. EDUANKA Eğitim firması ile iletişime geçerek, kendilerine sapuzman.com sitesi üzerinden ulaştığınızı bildirmeniz durumunda, EDUANKA tarafından verilen eğitimlerden özel indirim hakkına sahip olacaksınız.

Online ve/veya yüz yüze, Kurumsal, Grup ve Bireysel eğitim alabilirsiniz.

Kendileri ile iletişime geçebilmek için yapmanız gerekenler, buraya tıklayarak EDUANKA firmasının web sitesine ulaşıp ilgililer ile iletişime geçebilir, veya 0 552 240 00 57 numaralı telefonu arayabilir, genel sorularınızı bilgi@eduanka.com mail adresine iletebilirsiniz.

Aşağıdaki linkler üzerinden eğitmen cv’sine ve modül eğitim müfredatlarına daha kolay ulaşabilirsiniz.

Umut Demirci hakkında 277 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments